Cyber Backup 50 GB - EU2

€7,50Mensile

Cyber Backup 100 GB - EU2

€15,00Mensile

Cyber Backup 100 GB - IT01

€15,00Mensile

Cyber Backup 200 GB - EU2

€30,00Mensile

Cyber Backup 500 GB - EU2

€75,00Mensile

Cyber Backup 1 TB - EU2

€150,00Mensile

Cyber Backup 2 TB - EU2

€300,00Mensile

Cyber Backup 5 TB - EU2

€750,00Mensile