* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .it, .com, .net, .eu, .info